Stoc epuizat

O istorie a evreilor

 

Autor : Paul Johnson

£23.50

Stoc epuizat

Descriere

 

„O carte magistralã.“ (Sunday Times)

„Celebrul Paul Johnson ne prezintă o istorie provocatoare a poporului, religiei şi culturii evreieşti din cele mai vechi timpuri până în prezent. Împărţită ingenios în şapte secţiuni (Israeliţii, Iudaismul, Catedocraţia, Ghetoul, Emanciparea, Holocaustul şi Sionul), lucrarea descrie complexa interacţiune dintre istoria evreilor şi istoria mondială, arătând felul în care traiectoria civilizaţiei occidentale a fost influenţată decisiv de acest grup puţin numeros… O excelentă istorie nonacademică, pentru marele public.“ (Library Journal)

„O introducere foarte accesibilă şi utilă, mai ales în istoria modernă a evreilor.“ (Kirkus Reviews)

„O istorie de 4 000 de ani, de la Casa lui David până în anii 1980. Entuziasmul şi productivitatea lui Johnson sunt, ca de obicei, prodigioase.“ (Sunday Times)

„O carte captivantă, provocatoare, bine scrisă, adeseori mişcătoare, un amestec pătrunzător şi pasionat de istorie şi mit, de povestire şi interpretare.“ (Christian Science Monitor)

Paul Bede Johnson (născut în 1928 la Manchester) este un binecunoscut ziaristşi istoric englez. A studiat la Stonyhurst College, apoi la Magdalen College (Oxford). S-a afirmat ca jurna list în anii ’50, la The New Statesman. În anii ’70, a început să aibă concepţii tot mai conservatoare; pe fundalul problemelor economiei britanice, s-a opus mişcării sindicale. Susţinător al lui Margaret Thatcher, a devenit unul dintre consilierii ei şi i-a scris o serie de discursuri. Din 1981 până în2009, a deţinut o rubrică în The Spectator. S-a preocupat de problemele şi evenimentele care indicau, în opinia sa, declinul general, de la educaţie la practicarea religiei şi comportamentul social. A scris regulat în The Daily Telegraph şi într-o serie de publicaţii americane (The New York Times, The Wall Street Journal, Commentary, The National Review). Johnson este un critic al modernităţii. Îi dezaprobă pe cei care folosesc teoria evoluţionistă pentru a-şi justifica ateismul sau pentru a-şi promova experimentele biotehnologice. Catolic conservator, Johnson priveşte teologia eliberării ca pe o erezie şi pledează pentru celibatul preoţilor. În anul 2006, Johnson a primit din partea preşedintelui George W. Bush, The Presidential Medal of Freedom.

Cuprins

Mulţumiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11
Prolog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13

Partea întâi: ISRAELIŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15
Simbolismul peşterii Macpela  15  „Eu sunt între voi străin şi pri -beag“  17  Un alt fel de Dumnezeu  20  Potopul etic  22  Avraamşi renaşterea sa isto rică  30  Mo  no teismul în embrion  30  Poporulales  32   Un  Pământ  promis  vag  33   Tri  buri  şi  amficţionii  35Iosif, prima eminenţă cenuşie  38  Legă turi in fan tile, exodul sprematuri tate 40  Moise, un totalitar al spiritului 42  Legile: suve -ranitate di vină, sanctitate umană 48  Teocraţia democratică 57Cuce ritorul  Iosua  şi  documentele  arheologice  59   Judecătorii:delinc venţii cha ris matici  62  Samuel şi profeţia de stat  68  Saulşi marea dez ba tere consti tuţională  70  David, regele sacerdotal  72Solomon, abso lutis mul re gal şi statul- templu 77  Vocea mică şipotolită a lui Ilie 85  Amos şi răz bo iul de clasă 88  Osea şi re li -gia inimii  91  Apariţia ri gorismului  93  Isaia şi naş terea conştiin -ţei  94  Ieremia, primul evreu  96

Partea a doua: IUDAISMUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Valea Oaselor a lui Iezechiel 100  Al doilea Templu al lui Nee -mia  106   Ezdra,  scribii  şi  canonul  107   Evreii  ca  istorici  111Iov, Dum nezeu şi teo diceea  114  Grecii contra evreilor  118  Ma -cabeii in ven tează martiriul 126  A doua uniune de triburi: de lapuritate la co rupţie  129   Apariţia  iuda  ismului fariseic  131  Tira -nia filantropică a lui Irod cel Mare 134  Templul în sinistra luiglorie  138   Revoluţia  apocaliptică  a  lui  Daniel  145   Ideea  deMe sia  149  Isus: servitor su ferind, sau bătrân rebel?  150  Pavelşi fur tul universalismului iu daic  155  Antisemitismul în Antichi -tatea păgână  159  Iosephus şi marea răscoală  163  Micul regatneîndurător al lui Shimon bar Kohba  168   Creş  ti nii contra evrei -lor  170  Iavne şi iudaismul rabi nic  177  Tanaim, amoraim; Mishnaşi Talmudul  181  Maturizarea te ologiei mo rale iudaice  183  Ne -cesi tatea responsabilităţii sociale  187Renunţarea la vio lenţă  189Exilarhatul babi lonian  192   Antisemi  tis mul creştin tim puriu  195Erezia islamică  196

Partea a treia: CATEDOCRAŢIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
Lumea lui Beniamin din Tudela  199  Evreii şi crearea oraşului dinEvul Me diu timpuriu  200  Disputa morală privitoare la percepereade do bânzi  202  Evreii sub islam: dhimmi206  Conducerea  prineru diţie  211   Fa  milia şi ie rarhia academică  212  Maimonide, fi -gură centrală în istoria evreilor  215  Gheniza din Cairo  216  Ţe -lurile ra ţio nalismului iudaic medieval  220  Ira ţionalismul ca forţăcom pensatorie  226   Misticismul  şi  Cabala  228   Iehuda  Halevişi Nah manide  231  Zoharul232  Evreii şi medicina  234  Struc -tura socială a evreimii medievale  236  Infrastructura religioasă aevreilor  236  Evreii  în  creştinismul  latin  240  Demonologiaantievreiască  242   Po  gro mu rile cruciadelor  243  Prima învinuirede omucidere  245  Că mătaria şi arendarea  247  Evreii, călugăriişi Moartea Neagră 252  Spania şi „problema evre iască“: con tro -versele  254  Declinul vieţii in telectuale a evreilor  258  Revol teleşi Tor tosa  260  Conversosşi Inchiziţia  265  Distrugerea evreimiispaniole  268   Refu  giaţii şi Judensau 270

Partea a patra: GHETOUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272
Ibn Verga şi moştenirea urii la evrei 272  Primul ghetou în Ve -neţia  274   Evreii  ca  polemişti  şi  ca  sclavi  278   Renaşterea,Reforma  şi  evreii  282   Im  pactul  Contrareformei  284   Evreii  –miş carea şi ex pan siunea spiri tului în treprinzător  286   Raţiona  -lizarea banilor  288  Evreii în Europa răsăriteană  291  Războiulde Treizeci de Ani e fă cut să plătească 296  Înălţarea şi de că de -rea evreului de curte  298  Catastrofa din 1648 şi efectele sale  301Ca bala lurianică şi misti cismul democrat  303  Magia şi Mesia  309Sha be tai Tzvi, Nathan din Gaza şi gnosticismul os mo tic  311   Ja  -cob  Frank  ecu  me ni cul  318   Manase  ben  Israel  şi  reîntoarcereaevreilor în Anglia 320  Evreii în New York 324  Evre imea ame -ricană: un fenomen nou  325  Evreii şi apa riţia capi talismului  327Raţionalismul şi contra raţionalismul în ghe tou: Rossi şi Caro 335Spinoza, panteismul şi ateismul  335 Pie tismul evreiesc al secoluluial XVIII- lea: Baal Shem Tov şi hasidismul 343  Gao nul din Vilnaşi persecuţia meritorie  345  Mendelssohn şi Iluminismul iudaic  348Reformarea evreilor şi naşterea antise mi tismului modern  354

Partea a cincea: EMANCIPAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361Tentative  de  a  rezolva  „problema  evreiască“:  metoda  botezului361  Drumul clanului Rothschild  364  Marea Britanie, o societatefilo se mită  373  Cazul Damasc  374  Disraeli şi creştinismul evre -iesc  375Zunz şi „ştiinţa iu dais mului“ 378  Hirsch şi neo- ortodo -xia  381  Kroch mal, Graetz şi scri erea istoriei evreilor  383  Geigerşi iudaismul re for mat 387  Luzzatto şi metoda ebraică 390  Al -ternativa  idiş  392  Apariţia  intelectualului  evreu  laic:  Heine  şi ura de sine a evreilor 395  Marx şi anti semitismul evre iesc  401Expul zarea populaţiei ashke naze  412  Politica evreiască ţaristă  414Exodul post- 1881 din Rusiaşi urmările sale  422  Mordecai Noah,Re forma şi America evreilor germani  424  Emma Lazarus şi evre -imea de masă din New York  429Ideea sionismului: Moses Hess  433Aşteptându- l pe Daniel Deronda  437  Rasismul modern: Drey fusşi francezii 439  Lazare, Reinach, Proust şi apa riţia puterii poli -tice intelectuale 445  Herzl şi anti se mitismul german 451 DerJudenstaatşi mişcarea sionistă 458 Ostjudenşi Weiz mann  460Opoziţia religioasă la sionism 464  Po vestea de dragoste dintreevrei şi ger mani: Cohen, Rosenzweig şi Rathenau 468  Evreii şicultura mo dernistă  471   Mahler,  Schönberg  şi muzica  472  Bakst,Chagall  şi  viziunea  evre  iască  474   Freud:  gnos  ticul  evreu  mo  -dern 476  Einstein şi spiritul ra ţio nalist evre iesc  482   Kafka  şisufletele pierdute  485

Partea a şasea: HOLOCAUSTUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486
Primul Război Mondial şi evreii  486  Weizmann şi establishmentulbrita nic  487  Rothschild şi Declaraţia Balfour  493  Aşezările evre -ieşti  din  Pales  tina  495   Jabo  tinski  şi  autoapărarea  evreilor  497Apa riţia naţio na lismului arab  498  Mandatul, Samuel şi muftiul  501Emigraţia evreilor sub man dat  505  Ben Gurion şi sio nismul so -cia list  507  Politica britanică inter be lică  509   Luxemburg,  Troţkişi evreii neevrei 514  Cazul lui Isaac Babel 520 Protocoaleleşiconse cinţele  bolşevismului  evreiesc  522   În  Ma  rea  Britanie  523În Fran ţa  525  În America  526  Brandeis şi Curtea Supremă  528Evreii pe Broadway şi la Hollywood  529  Evreii în crima organiza -tă  535  Baruch şi marile finanţe 536  Lippmann şi invizibilitateaevreilor  537Evreii în Germania postbelică  539  Antisemitismullui Hitler 541  Stu denţii, universitarii şi evreii 544  Evreii, vio -lenţa din mass-me dia şi cul tura de la Weimar  545  Cazul lui Wal -ter  Benjamin  550  Hitler  la  putere  şi  dua  lis mul  antisemit  553Paşi spre Holo caust  555Perioada războiului: foametea şi muncauci gătoare  561   Originile  pro  gramului de exterminare  565  Asa -si narea în masă 566  Lagărele morţii 568  Rolul poporului ger -man  572   Austri  ecii,  românii,  fran  cezii,  italienii  572   Rolulbritanicilor  şi  americanilor  577   Resem  narea  şi  rezistenţa  evre  -ilor  581  Supravieţuirea antise mitis mului  588Pedepsirea crimi -nalilor  589  Compensaţii pentru victime  590

Partea a şaptea: SIONUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  594
Catastrofă şi providenţă în istoria evreilor 594  Marea Britanieşi statul sionist  595  Begin şi terorismul evreiesc  597  Britaniciiab dică  600   Ame  rica, Rusia şi fe reastra oportunităţii 600  Răz -boiul pen tru independenţa Isra elului  602  Deir Yassin şi refugiaţii arabi şi evrei 604  Frontierele Sio nului 606  Statul de maximăsecurita te  609  Campania din Sinai  610  Răz boiul de Şase Zile  611Răz boiul de Iom Kipur 612  Pacea cu Egiptul  613  Definirea evreu -lui  616Adunarea  617   Ebraica  –  limbă  modernă  618   Sta  tulso cia list cor poratist  621  Ben Gurion şi Begin  622  Partidele re -ligioase  624   Sabatul,  edu  ca ţia, căsătoria  630  Muntele Templu -lui  634   Procesul  lui  Eichmann  638   Diaspora  continuă  641Secte exotice  642   Dia  spora în Europa  643  Rolul spe cial al evre -i mii americane  647  Evre imea rusă şi antisemitismul stali nist  650Africa de Sud şi originile „sionismului impe rialist“  654   Anti  se -mitismul sovietic modern 656  Campania antisemită arabă 659Naţiunile Unite, terorismul şi re acţia israeliană 660  Rolul con -tem poran al Sio nului laic  663

Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Glosar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Note  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Notă cu privire la transliterarea numelor proprii şi a termenilor evreieşti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
Indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719